Đến tháng 6/2017, Sở Công Thương đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 6/24/2017 - 15:30
Đến tháng 6/2017, Sở Công Thương đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:6/24/2017 - 15:30