,

Chuyển đổi số

SỞ CÔNG THƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

Đến thời điểm hiện tại, các chương trình, mục tiêu năm 2022 của Sở Công Thương, cơ bản đã hoàn thành. Ngày 15/01/2022, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-SCT về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Sở đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 15/01/2022 về việc phê duyệt danh sách Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Công Thương.

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Để nhanh chóng thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều doanh nghiệp của tỉnh đã tăng cường thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao ...