,

Chuyển đổi số

BÁO CÁO Kết quả rà soát, xử lý các “điểm nghẽn” thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO Kết quả rà soát, xử lý các “điểm nghẽn” thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển ...