,

Công Đoàn - Đoàn thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG XUNG KÍCH TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đảng ta đã xác định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội hậu bị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng. Do đó, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn Thanh niên Sở Công Thương.

Nhận thức được vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, Đoàn Thanh niên Sở Công Thương đã triển khai, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua nhiều hình thức như: Phổ biến các tài liệu học tập chuyên đề; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Đồng thời nghiêm túc tham gia các chương trình phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Đoàn Khối, tập huấn nghiệp vụ cán bộ Đoàn hàng năm; phát động trong đoàn viên thanh niên tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Những hoạt động rất cụ thể nêu trên đã góp phần thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Ảnh: Đoàn Thanh niên Sở Công Thương tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương tại Khu Di tích của Bộ Công Thương tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Thời gian qua, Đảng Uỷ và Ban lãnh đạo Sở đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho tuổi trẻ Sở Công Thương có môi trường tốt nhất để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành về mọi mặt. Đoàn viên thanh niên của Sở ngày càng phát huy được tinh thần nhiệt huyết, sự xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; tích cực triển khai thực hiện các phần việc được giao, để qua đó góp phần cùng toàn ngành Công Thương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Nhờ sự quan tâm sát sao của Ban Lãnh đạo các đoàn viên được thử thách qua phong trào thanh niên, tích cực đào tạo, bồi dưỡng. Những phong trào, hoạt động đoàn được triển khai thường xuyên và đặc biệt là được gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của ngành Công Thương, nâng cao vai trò của tổ chức đoàn và năng lực của cán bộ đoàn trong thực hiện các công tác chuyên môn. Qua đó, đội ngũ cán bộ trẻ của Sở Công Thương có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, tham gia gánh vác những trọng trách của đất nước, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đoàn thanh niên Sở Công Thương xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao. Trong đó, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực xấu, thù địch. Chủ động nâng cao vai trò của tổ chức đoàn trong bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

 Bám sát sự chỉ đạo, định hướng cụ thể của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở Đoàn Thanh niên Sở Công Thương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Hằng năm triển khai hiệu quả việc học tập các chuyên đề và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền, quán triệt đến các đoàn viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không ngừng đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn.

Thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt những năm gần đây, Ban  chấp hành chi đoàn thanh niên Sở Công Thương đã từng bước nâng cao trách nhiệm  trong việc nắm bắt, định hướng dư luận của đoàn viên, thanh niên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030" để tuổi trẻ Công Thương rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, thực sự xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục