,

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Sở công thương tỉnh Tuyên Quang

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc sở là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền;

b) Phó Giám đốc sở là người giúp Giám đốc sở chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của sở.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Sở, cơ cấu gồm: Chánh văn phòng; 01 Phó Chánh văn phòng; chuyên viên; nhân viên: văn thư, lái xe, tạp vụ.

b) Thanh tra Sở, cơ cấu gồm: Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, kế toán, chuyên viên.

d) Phòng Quản lý công nghiệp 0- Kỹ thuật an toàn, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

đ) Phòng Quản lý Thương mại – Xuất nhập khẩu, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

e) Phòng Quản lý Năng lượng, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

- Lãnh đạo: Có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Trung tâm.

- Trung tâm hoạt động theo cơ chế Thủ trưởng và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.