Cơ cấu tổ chức của Sở công thương tỉnh Tuyên Quang

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc sở là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền;

b) Phó Giám đốc sở là người giúp Giám đốc sở chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của sở.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Sở, cơ cấu gồm: Chánh văn phòng; không quá 02 Phó Chánh văn phòng; chuyên viên; nhân viên: văn thư, lái xe, tạp vụ.

b) Thanh tra Sở, cơ cấu gồm: Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, kế toán, chuyên viên.

d) Phòng Quản lý công nghiệp, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

đ) Phòng Quản lý thương mại, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

e) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, cơ cấu gồm: Trưởng phòng,        01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

g) Phòng Quản lý năng lượng, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

h) Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

i) Chi cục Quản lý thị trường:

- Lãnh đạo: Có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

- Các phòng nghiệp vụ, gồm: Tổ chức - Hành chính; Nghiệp vụ- Tổng hợp; Thanh tra - Pháp chế.

- Các Đội quản lý thị trường:

Đội Quản lý thị trường số 01 - thành phố Tuyên Quang;

Đội Quản lý thị trường số 02 - huyện Yên Sơn;

Đội Quản lý thị trường số 03 - huyện Sơn Dương;

Đội Quản lý thị trường số 04 - huyện Hàm Yên;

Đội Quản lý thị trường số 05 - huyện Chiêm Hoá;

Đội Quản lý thị trường số 06 - huyện Na Hang;

Đội Quản lý thị trường số 07 - huyện Lâm Bình;

Đội Quản lý thị trường Cơ động, chống hàng giả.

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

- Lãnh đạo: Có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc Trung tâm.

- Các phòng, gồm: Phòng Tổng hợp - Hành chính; Phòng Khuyến công; Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp.