,

Công bố thông tin

1. Kế hoạch và thể lệ cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang lần thứ 24  
2. Thông báo số 189/TB-SCT ngày 20/02/2024 của Sở Công Thương về tiếp nhận Công chức 6 tháng đầu năm 2024
3. Thông báo số 189/TB-SCT ngày 20/02/2024 của Sở Công Thương về tiếp nhận Công chức 6 tháng đầu năm 2024
4. Kế hoạch số 190/KH-SCT ngày 20/02/2024 của Sở Công Thương về tiếp nhận Công chức 6 tháng đầu năm 2024
5. Quyết định số 04/QĐ-SCT ngày 05/01/2024 của Sở Công Thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Công Thương
6. Quyết định số 05/QĐ-SCT ngày 05/01/2024 của Sở Công Thương về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023    
7. Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 05/01/2024 về việc công bố công khai giao dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2024    
8. Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 03/10/2023 về công bố công khai Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Công Thương  
9. quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí do điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ năm 2023
10. Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên không thực hiện chế độ tự chủ hết nhiệm vụ chi năm 2023
11. Quyết định số 125/QD-SCT ngày 05/9/2023 của Sở Công Thương về việc công bố công khai giao kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023    
12. Quyết định số 147/QĐ-SCT ngày 19/10/2023 của Sở Công Thương công bố công khai về việc điều chỉnh nội dung và dự toán chi thường xuyên không thực hiện chế độ tự chủ năm 2023    
13. công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2023
14. Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I/2023
15. công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý II/2023