,

Công Đoàn - Đoàn thanh niên

SỞ CÔNG THƯƠNG THAM GIA 3 CÙNG VỚI NHÂN DÂN THÔN NÀ KHAM, XÃ NĂNG KHẢ, HUYỆN NA HANG

Căn cứ Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC

Được sự nhất trí của Đảng Uỷ Sở, tối 05/9/2022, tại Sở Công Thương, BCH Chi đoàn thanh niên Sở Công Thương đã phối hợp với BCH Công đoàn Sở Công ...

Cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thu hút đầu tư được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu ...