,

Danh bạ điện thoại Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại
I BAN GIÁM ĐỐC    
1 Ma Văn Phấn Giám đốc  
2 Ngô Tiến Hà Phó Giám đốc thường trực  
3 Lộc Kim Liễn Phó Giám đốc  
4 Hoàng Đức Tiến Phó Giám đốc  
II VĂN PHÒNG SỞ   02073.814.073
1 Trần Kim Thắng Chánh văn phòng 0983.648.795
2 Phạm Thu Trang Phó chánh văn phòng 0915.695.666
III THANH TRA SỞ    
1 Nguyễn Mạnh Cường Chánh thanh tra 0912.531.966
IV PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI   02073.824.898
1 Hoàng Trung Chính Trưởng phòng 0982.111.058
V PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP   02073.821.884
1 Phạm Hoa Kiều Trưởng phòng 0915.310.126
2 Nguyễn Quang Vinh Phó trưởng phòng 0917.317.428
VI PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG   02073.817.916
1 Nguyễn Minh Hiểu Trưởng phòng 0913.072.578
2 Hoàng Anh Kiên Phó trưởng phòng 0973.216.818
VII PHÒNG QLXNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ   02073.818.338
1 Phạm Minh Phú Trưởng phòng 01234.191.686
2 Nguyễn Thị Kim Cúc Phó trưởng phòng 0977.625.686
VIII PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG   02073.817.739
1 Hoàng Anh Tuân Trưởng phòng 0915.987.888
IX PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP   02073.822.483
1 Nguyễn Trung Kiên Trưởng phòng 0989.554.168
2 Nguyễn Thị Thu Trang Phó trưởng phòng 0977.823.888
X CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG   02073.822.722
1 Hoàng Văn Hùng Chi cục trưởng 0988.762.428
2 Nguyễn Đức Dân Phó chi cục trưởng 0912.695.669
3 Cao Thu Hiền Phó chi cục trưởng 0913.317.539
XI TT KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CN   02073.822.113
1 Đàm Xuân Hùng Giám đốc 0912.974.569
2 Ứng Thu Huyền Phó giám đốc 0915.678.387