,

Công Đoàn - Đoàn thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG XUNG KÍCH TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đảng ta đã xác định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội hậu bị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng. Do đó, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn Thanh niên Sở Công Thương.

SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC

Được sự nhất trí của Đảng Uỷ Sở, tối 05/9/2022, tại Sở Công Thương, BCH Chi đoàn thanh niên Sở Công Thương đã phối hợp với BCH Công đoàn Sở Công ...