Cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thu hút đầu tư được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu ...