Phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc Sở công thương tỉnh Tuyên Quang

1. Đồng chí Ma Văn Phấn - Giám đốc Sở

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về mọi hoạt động của Sở Công Thương.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Công tác tổ chức, cán bộ; công tác đối ngoại.

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng.

+ Công tác thi đua khen thưởng.

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch và chương trình công tác tháng, quý, năm của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Thanh tra Sở.

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp.

- Phụ trách chung về sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI).

2. Đồng chí Ngô Tiến Hà - Phó Giám đốc Sở

- Thường trực giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt tại trụ sở làm việc hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện tài chính, tài sản của Sở theo phân cấp quản lý và dự toán ngân sách Nhà nước được UBND tỉnh giao hàng năm. Được ủy quyền của Giám đốc Sở trực tiếp ký hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và các chứng từ liên quan đến công tác tài chính, tài sản, các khoản chi tiêu thuộc kinh phí của Sở Công Thương.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Công tác quản lý nhà nước về: cơ khí, luyện kim; điện; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp hỗ trợ.

+ Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Phòng Quản lý Công nghiệp

+ Phòng Quản lý Năng lượng

+ Văn phòng Sở.

- Thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, Hội đồng sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ:

+ Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư cấp điện cho nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2020.

+ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện của tỉnh.

+ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Phụ trách theo dõi sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện: Sơn Dương, Hàm Yên.

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Đồng chí Lộc Kim Liễn - Phó Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách:

+ Công tác quản lý nhà nước về: An toàn thực phẩm; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Công tác pháp chế

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Phòng Quản lý Thương mại

+ Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế

+ Chi cục Quản lý thị trường

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ:

+ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TQ của tỉnh.

+ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển chợ của tỉnh.

- Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương.

- Thành viên Ban điều phối dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP)

- Thành viên Ban Chỉ đạo Nông thôn mới.

- Thành viên Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang.

- Phụ trách theo dõi sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình.

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

4. Đồng chí Hoàng Đức Tiến - Phó Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách:

+ Công tác quản lý nhà nước về: hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; khuyến công quản lý cụm công nghiệp; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

+ Cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ủy quyền và phân cấp theo quy định.

+ Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

+ Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ

+ Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

+ Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển mía đường trên địa bàn tỉnh

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Phòng Kỹ thuật an toàn Môi trường.

+ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

- Phụ trách theo dõi sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện: Yên Sơn, TP Tuyên Quang.

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.