,

Phân công nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc Sở công thương tỉnh Tuyên Quang

1. Đồng chí Hoàng Anh Cương - Giám đốc Sở

- Lãnh đạo quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về mọi hoạt động của Sở Công Thương.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Công Thương. Chỉ đạo toàn diện công tác quản lý tài chính, tài sản của Sở theo phân cấp quản lý.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban Quản lý Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020.

- Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch và chương trình công tác tháng, quý, năm của Sở.

- Lãnh đạo các công tác: Công tác tổ chức, cán bộ; công tác đối ngoại; công tác thi đua khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống tham nhũng; công tác pháp chế; công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực ngành Công Thương.

- Phụ trách chung về sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

- Chỉ đạo hoạt động trang thông tin điện tử Sở Công Thương.

- Phụ trách công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của Sở Công Thương cho các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng theo quy định.

- Phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành: Khối cơ quan Đảng; Khối Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Khối Nội chính (Danh sách các Khối theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

2. Đồng chí Lộc Kim Liễn - Phó Giám đốc Sở

- Thường trực giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt tại trụ sở làm việc hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Là chủ tài khoản thứ hai của Sở Công Thương. Thực hiện ký các văn bản liên quan đến tài chính khi được ủy quyền của Giám đốc Sở.

- Theo dõi, lãnh đạo các công tác:

+ Công tác quản lý nhà nước về: Thương mại dịch vụ; xúc tiến thương mại; thị trường trong nước; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Các dự án, chủ trương thu hút đầu tư các lĩnh vực phát triển thương mại của ngành.

+ Chỉ đạo tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành lĩnh vực thương mại.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu.

- Đại diện Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

- Phụ trách theo dõi sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình.

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành: Khối Văn hóa – xã hội; Khối các Tổ chức Hội1; Khối Tổ chức Hội 2; (Danh sách các Khối theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

3. Đồng chí Hoàng Đức Tiến - Phó Giám đốc Sở

- Làm Trưởng Ban Quản lý Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020, trực tiếp ký hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, các chứng từ liên quan và các nội dung khác liên quan đến Dự án.

- Lãnh đạo các công tác:

+ Công tác quản lý nhà nước về: cơ khí, luyện kim; điện; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; công nghiệp hỗ trợ.

+ Các dự án, chủ trương thu hút đầu tư các lĩnh vực phát triển công nghiệp của ngành.

+ Chỉ đạo tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành lĩnh vực công nghiệp. Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

+ Cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

+ Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

+ Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. - Đại diện Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. - Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Công nghiệp - Kỹ thuật an toàn; Phòng Quản lý Năng lượng;

- Phụ trách theo dõi sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện: Sơn Dương, TP Tuyên Quang.

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành: Khối Kinh tế; Khối Ngân hàng; Khối Doanh nghiệp 1; Khối Doanh nghiệp 2; Khối Doanh nghiệp 3 (Danh sách các Khối theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh). - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

4. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở

- Là chủ tài khoản thứ ba của Sở Công Thương. Thực hiện ký các văn bản liên quan đến tài chính khi được ủy quyền của Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo các công tác:

+ Phụ trách công tác quản lý nhà nước về: công tác quy hoạch, kế hoạch và chương trình công tác tháng, quý, năm của Sở; khuyến công.

+ Các dự án, chủ trương thu hút đầu tư các lĩnh vực phát triển tiểu thủ công nghiệp của ngành.

+ Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Đại diện Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

- Phụ trách theo dõi sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện: Yên Sơn, Hàm Yên.

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. - Phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành: Khối Giao thông - Xây dựng - Nông, lâm nghiệp; Khối Tổng hợp. (Danh sách các Khối theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.