Phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc Sở công thương tỉnh Tuyên Quang

1. Đồng chí Hoàng Anh Cương - Giám đốc Sở

- Lãnh đạo quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về mọi hoạt động của Sở Công Thương.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của ban Quản lý Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020.

- Lãnh đạo các công tác:

+ Công tác quản lý nhà nước về: điện; năng lượng mới, năng lượng tái tạo

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch và chương trình công tác tháng, quý, năm của Sở.

+ Công tác tổ chức, cán bộ; công tác đối ngoại.

+ Công tác thi đua khen thưởng.

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng.

+ Công tác pháp chế.

+ Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Phụ trách chung về sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện của tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Thành viên Ban Chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp; Phòng Quản lý Năng lượng; Thanh tra Sở.

- Chỉ đạo hoạt động trang thông tin điện tử Sở Công Thương.

- Phụ trách công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của Sở Công Thương cho các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng theo quy định.

- Phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành: Khối cơ quan Đảng; Khối Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị  - xã hội tỉnh; Khối Tổng hợp; Khối Nội chính.

2. Đồng chí Lộc Kim Liễn - Phó Giám đốc Sở

- Thường trực giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt tại trụ sở làm việc hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản của Sở theo phân cấp quản lý và dự toán ngân sách Nhà nước được UBND tỉnh giao hàng năm. Được ủy quyền của Giám đốc Sở trực tiếp ký hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và các chứng từ liên quan đến công tác tài chính, tài sản, các khoản chi tiêu thuộc kinh phí của Sở Công Thương (Trừ các nội dung liên quan đến Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2020).

- Theo dõi, lãnh đạo các công tác:

+ Công tác quản lý nhà nước về: an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

+ Các dự án, chủ trương thu hút đầu tư các lĩnh vực phát triển thương mại của ngành.

+ Chỉ đạo tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành lĩnh vực thương mại.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu; Văn phòng Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TQ của tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển chợ của tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang;  Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng Nông thôn mới, Giảm nghèo,...); Thành viên Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang.

- Phụ trách theo dõi sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình.

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành: Khối Văn hóa – xã hội; Khối Ngân hàng; Khối các tổ chức Hội; Khối Doanh nghiệp 3.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

3. Đồng chí Hoàng Đức Tiến - Phó Giám đốc Sở

- Làm Trưởng Ban Quản lý Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020, trực tiếp ký hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, các chứng từ liên quan và các nội dung khác liên quan đến Dự án.

- Lãnh đạo các công tác:

+ Công tác quản lý nhà nước về: cơ khí, luyện kim; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; khuyến công; quản lý cụm công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ.

+ Các dự án, chủ trương thu hút đầu tư các lĩnh vực phát triển công nghiệp của ngành.

+ Chỉ đạo tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành lĩnh vực công nghiệp. Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

+ Cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

+ Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

+ Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.

- Thực hiện nhiệm vụ: Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển mía đường trên địa bàn tỉnh; Thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, Hội đồng sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Công nghiệp - Kỹ thuật an toàn; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

- Phụ trách theo dõi sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, TP Tuyên Quang.

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành: Khối Kinh tế; Khối Giao thông - Xây dựng - Nông, lâm nghiệp; Khối Doanh nghiệp 1; Khối Doanh nghiệp 2 (có phụ lục các Khối kèm theo).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.