Chú trọng phát triển ngành công nghiệp có thế mạnh

- Theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngành công nghiệp và sản phẩm công nghiệp được cơ cấu lại theo hướng giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến chế tạo; giảm dần chế biến thô, tăng chế biến tinh các sản phẩm. Trong đó, tỉnh xác định ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có dư địa tăng trưởng.

Đẩy mạnh xây dựng các dự án công nghiệp

Năm 2022, tỉnh đề ra mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 17.500 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ...

Vụ ép mía đường 2021 - 2022 đạt 80.000 tấn

Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương hiện đã thu mua hết 100% sản lượng mía trong vùng nguyên liệu, với sản lượng đạt 80.000 tấn, kết thúc niên vụ ép ...