Các doanh nghiệp nỗ lực sản xuất thời dịch,

Dịch bệnh do vi rút Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, vừa phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề quan trọng để cán đích các mục tiêu năm 2020, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.