,

Công nghiệp - Khuyến công

Công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Vật liệu nổ công nghiệp là loại vật tư hàng hóa đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã trở nên phổ biến và không thể thiếu trong các ngành công nghiệp khai khoáng, xây dựng, thủy lợi và giao thông. Tốc độ tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp liên tục tăng, tổ chức sử dụng với đủ các loại hình kinh tế, đa dạng loại hình, quy mô và có mặt hầu hết trên các địa bàn toàn quốc. Cùng với sự phát triển, tăng trưởng vượt bậc của ngành vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian vừa qua, tình hình thế giới và khu vực cũng có nhiều diễn biến phức tạp, các nước trong khu vực đang phải đối mặt ngày càng quyết liệt với nhiều thách thức như: An ninh truyền thống, phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính. Trong nước, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, mìn tự tạo có nguy cơ gây hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

[Description: Tuyên Quang: Nổ mìn phá đá như động đất, nhà cửa rung lắc, người dân hốt hoảng]

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 4163/UBND-NC ngày 11/10/2022 về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tiếp tục thực hiện tốt Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép bằng hình thức, biện pháp phù hợp... Các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng, không để xảy ra mất, cháy, nổ hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo không đúng quy đinh làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Sở Công Thương được giao là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia công tác quản lý nhà nước về Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn còn có nhiều cơ quan, chính quyền địa phương các cấp; việc phối hợp trong công tác quản lý về lĩnh vực này đã được tăng cường, nhất là trong công tác thẩm định cấp các loại giấy phép, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên được chú trọng. Trong thời gian vừa qua, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát được trên 30 đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những mặt đạt được, mặt còn hạn chế, đồng thời chấn chỉnh các hành vi chưa đúng quy định liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để từ đó các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn các quy định pháp luật liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp. Theo đó tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp diễn ra trong thời gian vừa qua cơ bản ổn định, an toàn.

[Description: Tuyên Quang: Cần tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý đối với hoạt động khai thác tại các mỏ đá]

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn theo quy định, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. Quy chế ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố đối với các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Sở Công Thương  tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động vật liệu nổ công nghiệp bằng nhiều hình thức như giám sát trực tiếp, kiểm tra đột xuất theo phản ánh, thông qua báo cáo của đơn vị; tiếp tục phối hợp tốt với các ngành chức năng liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Vật liệu nổ công nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cương quyết xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) về Vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục