,

Công nghiệp - Khuyến công

Hỗ trợ 180 triệu đồng thực hiện đề án khuyến công địa phương

Thực hiện Quyết định số 688/QĐ-UBND, ngày 11-11-2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2022, tháng 4-2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu 2 đề án khuyến công địa phương.

Vụ ép mía đường 2021 - 2022 đạt 80.000 tấn

Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương hiện đã thu mua hết 100% sản lượng mía trong vùng nguyên liệu, với sản lượng đạt 80.000 tấn, kết thúc niên vụ ép ...

Phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp

Tỉnh ta hiện có 5 cụm công nghiệp, bao gồm Cụm công nghiệp Khuôn Phươn (Na Hang), Cụm công nghiệp An Thịnh (Chiêm Hóa), Cụm công nghiệp Tân Thành ...