Phục hồi kinh tế hiệu quả

9 tháng năm 2022, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh) tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước, nằm trong Top khá của cả nước và là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2020 - 2022.