Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 9 năm 2022 (Nội dung tuần 2)

Tuyên truyền các Kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 31/8/2022 về Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 -2025; Kế hoạch số 169/KH-UBND Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàntỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; theo đề nghị phối hợp của các sở, ban, ngành; Sở Thông tin vàTruyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Cổng Thông tin điện tửtỉnh; Trang Thông tin điện tử tổng hợp các sở, ban, ngành tỉnh; Phòng Văn hóa -Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tăng cường tin, bài tuyên truyền một số nội dung sau:

Nội dung Văn bản kèm theo tại đây

Sở Công Thương Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục