,

Thời sự - Chính trị

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quy chế bao gồm 03 chương, 17 điều quy định một số nội dung cơ bản như sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm quản lý, phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý nhà nước về cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Đối tượng áp dụng: Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, gồm: Các doanh nghiệp, hợp tác xã; Đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Quy chế quy định các nội dung cơ bản trong việc phối hợp quản lý cụm công nghiệp bao gồm: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp; Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Thu hồi đất, cho thuê đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích; Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác thông tin báo cáo; Công tác thanh tra, kiểm tra...

- Nội dung Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động cụm công nghiệp theo thẩm quyền.

Quyết định có hiệu lực từ thi hành ngày 16 tháng 8 năm 2022. Chi tiết xem tại đây.

Sở Công Thương Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục