1. Quyết định số 22/QD-SCT ngày 03/3/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2020 của Sở Công Thương  
2. Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công thương Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
3. Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công thương Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020
4. Thông tư số 03/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công thương Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.
5. Thông tư số 01/2020/TT-BCT ngày 14/01/2020 của Bộ Công thương Quy định việc nhập khẩu thuốc là nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020
6. Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 08/01/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương
7. Quyết định số 167/QĐ-SCT ngày 31/12/2019 của Sở Công thương Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương
8. Quyết định số 164/QĐ-SCT ngày 31/12/2019 của Sở Công thương về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương  
9. Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công thương Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
10. Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 của Bộ Công thương Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường xuất xứ từ các nước ASEAN
11. Thông tư số 22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019 của Bộ Công thương Thông tư số 22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019 của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ.
12. Quyết định số 112/QĐ-SCT ngày 11/10/2019 của Sở Công thương về việc công bố công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác quý III/2019 của Văn phòng Sở Công Thương
13. Thông tư số 17/2019/TT-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ Công thương Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành
14. Thông tư số 16/2019/TT-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ Công thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019
15. Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 16/9/2019 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2019 của Sở Công Thương