1. Kế hoạch số 206/KH-SCT ngày 17/3/2021 của Sở Công thương Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
2. Quyết định số 22/QĐ-SCT ngày 19/02/2021 của Sở Công thương về việc công bố công khai Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
3. Quyết định số 200/QĐ-SCT ngày 31/12/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương
4. Quyết định số 197/QĐ-SCT ngày 28/12/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương
5. Thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
6. Thông tư số 43/2020/TT-BCT ngày 04/12/2020 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
7. Kế hoạch số 968/KH-CST ngày 30/11/2020 của Sở Công thương Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020”
8. Quyết định số 157/QĐ-SCT ngày 02/11/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Công Thương
9. Quyết định số 149/QĐ-SCT ngày 14/10/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương
10. Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
11. Quyết định số 2435a/QĐ-BCT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
12. Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24/8/2020 của Bộ Công Thương vê việc phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín năm 2019“.
13. Thông báo số 586/TB-SCT ngày 04/8/2020 của Sở Công thương về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Công Thương
14. Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 17/6/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2020 của Sở Công Thương
15. Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 16/6/2020 của Bộ Công Thương đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định như Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.