,

Văn bản pháp quy

31. Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
32. Quyết định số 2435a/QĐ-BCT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
33. Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24/8/2020 của Bộ Công Thương vê việc phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín năm 2019“.
34. Thông báo số 586/TB-SCT ngày 04/8/2020 của Sở Công thương về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Công Thương
35. Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 17/6/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2020 của Sở Công Thương
36. Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 16/6/2020 của Bộ Công Thương đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định như Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
37. Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.
38. Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/5/2020 của Bộ Công thương Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.
39. Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
40. Quyết định số 22/QD-SCT ngày 03/3/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2020 của Sở Công Thương  
41. Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công thương Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
42. Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công thương Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020
43. Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công thương Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020
44. Thông tư số 03/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công thương Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.
45. Thông tư số 01/2020/TT-BCT ngày 14/01/2020 của Bộ Công thương Quy định việc nhập khẩu thuốc là nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020