,

Quyết định

16. Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 16/9/2019 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2019 của Sở Công Thương
17. Quyết định số 84/QĐ-SCT ngày 29/8/2019 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2049 của Sở Công Thương
18. Quyết định số 2629/QĐ-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công thương về việc phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018.
19. Quyết định số 68/QĐ-SCT ngày 22/7/2019 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2019 của Sở Công Thương
20. Quyết định số 67/QĐ-SCT ngày 15/7/2019 của Sở Công thương về việc công bố công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách, nguồn khác Quý II/2019 của Văn phòng Sở Công Thương
21. Quyết định số 47/QĐ-SCT ngày 16/4/2018 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2019 của Sở Công Thương
22. Quyết định số 48/QĐ-SCT ngày 16/4/2019 của Sở Công thương về việc công bố công khai quyết toán Thu, chi nguồn ngân sách, nguồn khác quý I/2019 của Văn phòng Sở Công Thương
23. Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
24. Quyết định số 152/QĐ-SCT ngày 28/12/2018 của Sở Công thương Về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2018 của Sở Công Thương
25. Quyết định số 153/QĐ-SCT ngày 28/12/2018 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương
26. Quyết định số 2523/QĐ-BCT ngày 17/7/2018 của Bộ Công thương về việc phê duyệt và công bố dánh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017
27. Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 05/07/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, định hướng đến năm 2035UBND tỉnh
28. Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 20/09/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
29. Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 10/06/2016 của UBND tỉnh về việc quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30. Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang