,

Quyết định

1. Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 17/04/2024 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
2. Về việc công bố công khai giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của Sở Công Thương.    
3. Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021
4. Quyết định số 22/QĐ-SCT ngày 19/02/2021 của Sở Công thương về việc công bố công khai Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
5. Quyết định số 200/QĐ-SCT ngày 31/12/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương
6. Quyết định số 197/QĐ-SCT ngày 28/12/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương
7. Quyết định số 157/QĐ-SCT ngày 02/11/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Công Thương
8. Quyết định số 149/QĐ-SCT ngày 14/10/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương
9. Quyết định số 2435a/QĐ-BCT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
10. Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24/8/2020 của Bộ Công Thương vê việc phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín năm 2019“.
11. Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 17/6/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2020 của Sở Công Thương
12. Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 16/6/2020 của Bộ Công Thương đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định như Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
13. Quyết định số 22/QD-SCT ngày 03/3/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2020 của Sở Công Thương  
14. Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 08/01/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương
15. Quyết định số 167/QĐ-SCT ngày 31/12/2019 của Sở Công thương Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương