,

Nghị định

1. Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định sử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
2. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế
3. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
4. Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
5. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
6. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ Sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
7. Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế có vồn đầu tư nước noài tại Việt Nam.
8. Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12-03-2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp