,

Sở Công thương

1. Kế hoạch số 1190/KH-SCT ngày 08/10/2021 của Sở Công thương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
2. Công văn số 958/SCT-QLXNK ngày 09/8/2021 của Sở Công thương về thông báo điều chỉnh giờ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang
3. Thông báo số 680/SCT-QLTM-XNK ngày 14/6/2021 của Sở Công thương về xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Công ty Cổ phần tập đoàn liên kiết Việt Nam
4. Thông báo số 659/TB-SCT ngày 10/6/2021 của Sở Công thương về tuyển dụng viên chức năm 2020
5. Công văn số 631/SCT-QLTM-XNK ngày 07/6/2021 của Sở Công thương việc xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Công ty TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM
6. Kế hoạch số 206/KH-SCT ngày 17/3/2021 của Sở Công thương Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
7. Quyết định số 22/QĐ-SCT ngày 19/02/2021 của Sở Công thương về việc công bố công khai Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
8. Quyết định số 200/QĐ-SCT ngày 31/12/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương
9. Quyết định số 197/QĐ-SCT ngày 28/12/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương
10. Kế hoạch số 968/KH-CST ngày 30/11/2020 của Sở Công thương Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020”
11. Quyết định số 157/QĐ-SCT ngày 02/11/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Công Thương
12. Quyết định số 149/QĐ-SCT ngày 14/10/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương
13. Thông báo số 586/TB-SCT ngày 04/8/2020 của Sở Công thương về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Công Thương
14. Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 17/6/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2020 của Sở Công Thương
15. Quyết định số 22/QD-SCT ngày 03/3/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2020 của Sở Công Thương