1. Quyết định số 47/QĐ-SCT ngày 16/4/2018 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2019 của Sở Công Thương
2. Quyết định số 48/QĐ-SCT ngày 16/4/2019 của Sở Công thương về việc công bố công khai quyết toán Thu, chi nguồn ngân sách, nguồn khác quý I/2019 của Văn phòng Sở Công Thương
3. Quyết định số 35/QĐ-SCT ngày 01/4/2019 của Sở Công thương Về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2019 của Sở Công Thương
4. Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25/3/2019 của Bộ Công thương về việc Quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi
5. Công văn số 584/XTTM-XTĐT ngày 22/3/2019 của Bộ Công thương Về việc tham dự đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư Liên bang Nga và Công hòa Phần Lan
6. V/v mời tham dự Đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư Liên Bang Nga và Phần Lan
7. Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
8. Quyết định số 152/QĐ-SCT ngày 28/12/2018 của Sở Công thương Về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2018 của Sở Công Thương
9. Quyết định số 153/QĐ-SCT ngày 28/12/2018 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương
10. Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công thương Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
11. Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
12. Thông tư số 44/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công thương Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia
13. Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định sử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
14. Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
15. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế