,

Chuyển đổi số

Thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện công tác chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện công tác chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện công tác chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (chi tiết nội dung văn bản xem tại đây)

BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH

Tin cùng chuyên mục